Weidevogeldrone vliegt in Gelderse Vallei

Weidevogelgroepen in de Gelderse Vallei kunnen vanaf dit seizoen gebruik maken van een Weidevogeldrone, die door Collectief Utrecht Oost is aangeschaft.

Het is een stukje hoogwaardige technologie. Onder de drone hangt een warmtebeeld camera en een hoog resolutie daglichtcamera. Met het warmtebeeld kunnen nesten van weidevogels in hoog gras worden opgespoord. Dat is belangrijk om de nesten te kunnen beschermen als de boer het gras wil gaan maaien. De drone vliegt zo'n 15 km/u en kan tot 35 ha/u afzoeken. Ook op (grote) bouwlandpercelen en voor monitoring doeleinden is de drone goed inzetbaar.

Meerdere dronepiloten zijn hiervoor opgeleid en samen met de weidevogel vrijwilligers zal de drone (kosteloos) worden ingezet voor het opsporen van nesten. Ook andere toepassingen zijn mogelijk, zoals het opsporen van reekalveren in lang gras.

Heeft u interesse, informeer  via uw vrijwilliger of weidevogel coördinator (M.06-41748078).

Vondst 1e kievitsei is start weidevogelseizoen 2021

Op 8 maart vond Gijs van de Waerdt, vrijwilliger van weidevogelgroep De Kiewiet, om 15.25u. het eerste kievitsei in Overberg. Met het vinden van dit kievitsei is ook het weidevogelseizoen voor onze groep van start gegaan.
Eerder was op 5 maart al het eerste kievitsei van Nederland in Wilnis (prov. Utrecht) gevonden.  Lees hier voor meer.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2021 begonnen. Vele vrijwilligers, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

> Klik hier voor vondst eerste kievitsei op 6 maart in prov. Gelderland.
> Klik hier voor vondst eerste kievitsei op 8 maart bij WVB 'De Kiewiet'.

(klik op foto voor vergroting)

Kievit beschermen bij Sleep-slang bemesting

Het weidevogelseizoen gaat al weer richting het eind. Ondanks de droogte waarbij het vooral voor de kuikens vaak moeilijk was om voedsel te vinden, hebben we mooie resultaten kunnen boeken.

Een goed voorbeeld is het plaatsen van beschermkappen over de nesten bij het gebruik van een machine voor bemesting met sleepslangen. Zonder bescherming worden alle nesten en eieren vernield. Bovenstaand filmpje laat zien hoe boer Van Ginkel, weidevogelbeschermer René Gerritsen en loonbedrijf NAP door goede samenwerking zeven nestjes van de kievit weten veilig te stellen. Klik op de afbeelding om het filmpje te tonen.

Laten we dit voorjaar de kievit verwelkomen!

Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kiewoeiet’ klinkt. Om intens van te genieten. Maar het gaat nog niet goed met de kievit.
Om ze komend voorjaar te helpen, zijn enkele simpele handelingen te nemen, om deze gekuifde weidevogel beter te verwelkomen!  Helpt u mee?
U kunt ons helpen om kieviten in de Gelderse Vallei te verwelkomen, door o.a.;
- Hoge groenbemester, vanaf 15 februari op bouwland al te laten onderwerken.
- Schapen op gras- en bouwland, vóór begin maart weg te halen, dit stimuleert de kieviten.
- Grasland slepen, doe dit begin maart, zodat vroege aanwezige legsels bespaard blijven.
- Gras- en bouwland voorzien van ruige mest, dit stimuleert kieviten om te nestelen.
Voor het hele verhaal klik hier.

Subsidie voor bescherming kievit

Onderstaande is bedoeld voor agrariërs, grondgebruikers in de Gelderse Vallei met redelijke aantallen kieviten op bouwland. Het jaar 2016 was het "Jaar van de Kievit". Dat jaar was bedoeld om de achteruitgang van deze weidevogel onder de aandacht te brengen. En met succes, vanaf 2018 is de kievit opgenomen in het Natuurbeheerplan van de Provincie Utrecht en Gelderland! Dit betekent concreet dat er tot 2022 subsidies beschikbaar zijn gekomen voor deze iconische weidevogel. De maatregelen die genomen kunnen worden hebben alleen betrekking op bouwland. De maatregelen zijn 'uitgestelde bewerkingen tot 15 mei' en 'kievitstroken'. Afgelopen 2 jaar hebben in ons beschermgebied 12 agrarische bedrijven/grondgebruikers hier gebruik van gemaakt. In de flyer Kansen voor de kievit vindt u meer informatie over het hoe en waarom. Doet u ook mee om de kievit voor de Gelderse Vallei te behouden?

Voor meer informatie:
Klik hier voor flyer "Kansen voor de kievit op bouwland".
Klik hier voor "Toelichting Collectief Utrecht Oost".
Klik hier voor download "brochure van alle beheerpakketten" (collectief Utrecht Oost)
Klik hier voor download "brochure van alle beheerpakketten" (collectief Veluwe).

HELP ONZE WEIDEVOGELS

Agrariërs die wat meer voor weidevogels in de Gelderse Vallei willen gaan doen, kunnen uit onderstaande flyer informatie halen.

Klik hier voor vergroting 'Help onze weidevogels'
Klik hier voor voorbeeld 'afzetting nest'

Toekomstbestendig landbouwsysteem

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) daar een belangrijke drijfveer in.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De vraag is nu hoe we van het perceel niveau ook op bedrijfsniveau het landbouwsysteem toekomstbestendig krijgen. Zo is BoerenNatuur nauw betrokken bij een aantal grote pilots ‘landbouw met natuur’ van het ministerie van LNV die onze leden de komende jaren uitvoeren. In die pilots wordt o.a. gekeken naar welke robuuste maatregelen boeren kunnen nemen op hun bedrijf om meer natuur op hun bedrijf te realiseren. Voor meer informatie zie www.BoerenNatuur.nl.

De agrarische collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent. Onze omgeving valt grotendeels onder collectief Utrecht Oost. Op deze site staat ook de nieuwe brochure met alle mogelijke beheerpakketten vermeld.

'Slimmevogels' in de Gelderse Vallei

Melkveehouders beheren samen maar liefst 40% procent van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Een groeiende groep neemt – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Op slimmevogels.net hebben dit jaar meer dan 200 melkveehouders hun inspanningen voor boerenlandvogels zichtbaar gemaakt. Ook Rabobank en de Zuivelketen gaan inspanningen en kosten van landbouwers aan biodiversiteit in kaart brengen.
Het is belangrijk om kennis en samenwerking goed in beeld te brengen, zowel bij de sector zelf als bij het Nederland publiek. Melkveehouders zijn steeds meer op zoek naar meer maatschappelijke betrokkenheid met een open blik naar de omgeving.

Slimmevogels.net is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, waarin Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Zuivelorganisatie Organisatie (NZO) samenwerken.

Doet u ook mee? Kijk dan op slimmevogels.net, enkele melkveehouders zijn u al voor gegaan !!

Sponsors