Vondst 1e kievitsei is start weidevogelseizoen 2024

Op 9 maart vond Gijs van de Waerdt, vrijwilliger van weidevogelgroep De Kiewiet, om 10.25u. het eerste kievitsei in Renswoude (prov. Utr.) Met het vinden van dit kievitsei (nestje van 2) is ook het weidevogelseizoen voor onze groep van start gegaan. Het nest ligt op een perceel met uitgestelde bewerkingen t/m 15 mei. Nu het eerste ei gevonden is, kan het broeden en opgroeien van de kuikens in alle rust plaatsvinden.
Eerder was op 2 maart al het eerste kievitsei van Nederland in Beuningen (prov. Gld.) gevonden. Lees hier voor meer.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2024 begonnen. Vele vrijwilligers, trekken vanaf nu tot eind juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen o.a. landbouwwerkzaamheden.

Klik hier voor vondst 1e kievitsei op 7 mrt in prov. Utrecht.
Klik hier voor vondst 1e kievitsei op 9 mrt bij WVB 'De Kiewiet'.

        

Laten we ook komend voorjaar de kievit verwelkomen!

Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kiewoeiet’ klinkt. Om intens van te genieten. Maar het gaat nog niet goed met de kievit.
Om ze komend voorjaar te helpen, zijn enkele simpele handelingen te nemen, om deze gekuifde weidevogel beter te verwelkomen!  Helpt u mee?
U kunt ons helpen om kieviten in de Gelderse Vallei te verwelkomen, door o.a.;
- Hoge groenbemester, vanaf 15 februari op bouwland al te laten onderwerken.
- Schapen op gras- en bouwland, vóór begin maart weg te halen, dit stimuleert de kieviten.
- Grasland slepen, doe dit begin maart, zodat vroege aanwezige legsels bespaard blijven.
- Gras- en bouwland voorzien van ruige mest, dit stimuleert kieviten om te nestelen.
Voor het hele verhaal klik hier.

Kansen voor de Kievit

Sinds beheerjaar 2018 biedt het Collectief (nu BoerenNatuur) mogelijkheden in het Kromme Rijngebied en de Gelderse Vallei voor het actief beschermen van de kievit.

Boeren in deze gebieden kunnen een pakket afsluiten voor een rustperiode op bouwland. Het liefst wordt dit gecombineerd met kruidenrijke akkerranden die de kuikens voedsel en dekking bieden.

Waar dat mogelijk is en waar kieviten zich al gevestigd hebben, kunnen ook zogenaamde plasdrassen aangelegd worden. Met deze deels onder water gezette weilanden, waar het goed voedsel vinden is, kunnen we het leef- en broedgebied van de kievit verder optimaliseren.

Voor meer informatie:
Klik hier voor "Kansen voor de kievit op bouwland" (BoerenNatuur Utrecht Oost).
Klik hier voor "beheerpakketten en vergoedingen" (BoerenNatuur Utrecht Oost).
Klik hier voor "beheerpakketten en vergoedingen" (BoerenNatuur Veluwe).

Alle beheerpakketten voor 2024 en de bijbehorende beheervoorwaarden vindt u in de nieuwe brochure. Maar u kunt de volledige brochure ook digitaal op de website van het BoerenNatuur inzien.

Toekomstbestendig landbouwsysteem

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) daar een belangrijke drijfveer in.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De vraag is nu hoe we van het perceel niveau ook op bedrijfsniveau het landbouwsysteem toekomstbestendig krijgen. Zo is BoerenNatuur nauw betrokken bij een aantal grote pilots ‘landbouw met natuur’ van het ministerie van LNV die onze leden de komende jaren uitvoeren. In die pilots wordt o.a. gekeken naar welke robuuste maatregelen boeren kunnen nemen op hun bedrijf om meer natuur op hun bedrijf te realiseren. Voor meer informatie zie www.BoerenNatuur.nl.

De agrarische collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent. Onze omgeving valt grotendeels onder BoerenNatuur Utrecht Oost. Op deze site staat ook de nieuwe brochure met alle mogelijke beheerpakketten vermeld.

HELP ONZE WEIDEVOGELS

Agrariërs die wat meer voor weidevogels in de Gelderse Vallei willen gaan doen, kunnen uit onderstaande flyer informatie halen.

Klik hier voor vergroting 'Help onze weidevogels'
Klik hier voor voorbeeld 'afzetting nest'

Weidevogeldrone vliegt in Gelderse Vallei

Weidevogelgroepen in de Gelderse Vallei kunnen vanaf seizoen 2021 gebruik maken van een Weidevogeldrone, die door Collectief Utrecht Oost is aangeschaft.

Het is een stukje hoogwaardige technologie. Onder de drone hangt een warmtebeeld camera en een hoog resolutie daglichtcamera. Met het warmtebeeld kunnen nesten van weidevogels in hoog gras worden opgespoord. Dat is belangrijk om de nesten te kunnen beschermen als de boer het gras wil gaan maaien. De drone vliegt zo'n 15 km/u en kan tot 35 ha/u afzoeken. Ook op (grote) bouwlandpercelen en voor monitoring doeleinden is de drone goed inzetbaar.

Meerdere dronepiloten zijn hiervoor opgeleid en samen met de weidevogel vrijwilligers zal de drone (kosteloos) worden ingezet voor het opsporen van nesten. Ook andere toepassingen zijn mogelijk, zoals het opsporen van reekalveren in lang gras.

Heeft u interesse, informeer  via uw vrijwilliger of weidevogel coördinator (M.06-41748078).

Kievit beschermen bij Sleep-slang bemesting

Het weidevogelseizoen gaat al weer richting het eind. Ondanks de droogte waarbij het vooral voor de kuikens vaak moeilijk was om voedsel te vinden, hebben we mooie resultaten kunnen boeken.

Een goed voorbeeld is het plaatsen van beschermkappen over de nesten bij het gebruik van een machine voor bemesting met sleepslangen. Zonder bescherming worden alle nesten en eieren vernield. Bovenstaand filmpje laat zien hoe boer Van Ginkel, weidevogelbeschermer René Gerritsen en loonbedrijf NAP door goede samenwerking zeven nestjes van de kievit weten veilig te stellen. Klik op de afbeelding om het filmpje te tonen.

Sponsors